Een Verbod Op 4FA. Moeten We Dat Vieren?

Een Verbod Op 4FA. Moeten We Dat Vieren?

Rapport Risicobeoordeling 4FA

Op 1 december 2016 is er een rapport risicobeoordeling 4FA met daarin 3 aanbevelingen door een commissie van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs  aangeboden aan mevrouw Edith Schippers, minister en de heer Martin Van Rijn, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Deze commissie gaf in dat rapport de volgende aanbevelingen.

De Commissie beoordeelt de risico’s van 4FA voor de gezondheid van de gebruiker en de volksgezondheid als matig tot groot en constateert een toename in het 4-FA gebruik.

Nu de vervanger voor 4FA staat hieronder al klaar: bk-EBDP

Zij acht het daarom wenselijk dat er maatregelen genomen worden die het gebruik van 4-FA ontmoedigen.

  1. De Commissie adviseert 4-FA op lijst I van de Opiumwet te plaatsen.
  1. Commissie adviseert om het 4-FA gebruik te ontmoedigen door gerichte voorlichting aan de (potentiële) gebruikers. Die voorlichting moet gebruikers bewust maken van de mogelijke negatieve gezondheidseffecten van gebruik.
  2. De Commissie adviseert om het 4-FA gebruik en de gezondheidseffecten daarvan te blijven monitoren.BK-EBDP kristallen

Per 25 Mei 2017 Ging Het Verbod Op 4FA In
(officieel bericht over verbod op 4FA in de staatscourant)

En zoals u wel weet;  ambtelijke molens malen snel. Namelijk al op 7 december 2016 bracht de heer Martin van Rijn een persbericht naar buiten dat het verbod op 4FA per 1 april 2017 zou moeten ingaan. Echter gezien dat ambtenaren vergeten het verbod vergeten waren aan te melden bij de Europese Commissie ging het pas op Hemelvaartsdag 2017 in.

De heer Martin van Rijn

Het verbod op 4FA regelt hij via een Algemene Maatregel van Bestuur, zodat daar hoeft verder niet over gestemd te worden. Beide kamers kunnen trouwens nog besluiten om toch te willen stemmen over dit besluit.

Klaar en over zou je zeggen. 4FA wordt op terechte gronden verboden. Het is een gevaar voor de volksgezondheid. Gelukkig maar dat onze overheid zo begaan is met zijn bevolking. Het gebruik wordt vanaf nu ontmoedigd. En een verbod op 4FA helpt daarbij. Op dit moment is 4FA namelijk redelijk makkelijk verkrijgbaar via internet als ‘research chemical’. Er zijn heel veel bedrijven waar je 4FA Kon kopen. Allemaal onder voorwaarde dat je wel moet zeggen dat het niet voor consumptie geschikt is. Voor de rest is het dan aan de gebruiker om het eventueel wel te consumeren.

Per 1 april 2017 zou met een verbod op 4FA die weg afgesloten worden. Omdat het op Opiumlijst I wordt geplaatst is dan de handel in 4FA volledig verboden.

Is Een Verbod Op 4FA Wel Zo Wijs?

Er zijn echter een hoop vragen te stellen bij het verbod op 4FA. Vragen die niet beantwoordt worden in het hele onderzoek van het RIVM.

Laten we eerst eens kijken wat de belangrijkste reden is dat men een verbod op 4FA propageert. De voorstanders voor een verbod bepleiten dat van een verbod op 4FA een signaalfunctie zou uitgaan. Dan zouden mensen weten dat 4FA echt gevaarlijk is. Als ze dat weten gaan ze 4FA minder of in ieder geval veiliger gebruiken. Dat is in ieder geval de theorie zoals het zou moeten werken.

In ieder geval weten zelfs de voorstanders dat men 4FA blijft gebruiken. Een verbod zorgt er sowieso niet voor dat mensen geen 4FA meer gaan gebruiken. Dus daar is iedereen het wel over eens. Ten hoogste hopen de voorstanders van het verbod dat men het gebruik van 4FA kan ontmoedigen. Zo hopen ze het gebruik van 4FA veiliger te maken en zo zouden er minder doden vallen. Nu daar kan je niet op tegen zijn, ware het niet dat verbieden voor al deze zaken ook niet werken.

Een verbod op 4FA is gevaarlijker dan legalisering

De geschiedenis van drugs en het verbieden ervan laat namelijk tot nu toe zien dat OOK het verbieden van 4FA gaat leiden tot meer doden! Als er al trouwens doden door 4FA gevallen zijn….want dat is ook helemaal niet zeker. Het rapport staat namelijk vol onduidelijkheden en onzekerheden.

Telkens worden er denkfouten gemaakt bij de voorstanders voor het verbieden van drugs. Vaak naar beste eer en geweten en met de beste bedoelingen. Toch is het al jarenlang zo dat de enige die beter worden van een verbod op welke drug dan ook de criminelen zijn.

Ook bij het verbod op 4FA worden dezelfde denkfouten gemaakt. Telkens komen ze met dezelfde oplossing; VERBIEDEN! En diezelfde oplossing werkt al tientallen jaren niet. Toch blijven we het doen.

Einstein zei al, de definitie van gek is hetzelfde blijven doen en een andere uitkomst verwachten.

Om dit aan te tonen ga ik specifiek betreffende het verbod op 4FA al die fouten eens langs. Ik noem ze overdenkdosis fouten. Er wordt steeds in dezelfde lijn gedacht. Het is een overdosis van dezelfde verbodsmaatregel die (zo blijkt in de geschiedenis) telkens kant nog wal raakt. Het is zelfs zo dat een verbod meer gevaar voor de gezondheid van mensen kan opleveren.

Ik begrijp dat het in eerste instantie moeilijk te geloven is. Echter speciaal daarom geef ik 7 overdenkdosis fouten weer voor u als lezer om eens over na te denken.

BK-EBDP kristallen

# Overdenkdosis fout 1:

Op aannames 4FA verbieden?

Nu het rapport van 1 december 2016 doet nog al wat aannames. Ik stond zelf in ieder geval versteld op dat op aannames een verbod op 4FA mogelijk werkelijkheid kan worden. Dat blijkbaar iets op cijfers die er maar ‘een beetje een slag naar slaan’ verboden kan worden. In het rapport geven ze dat trouwens telkens ruiterlijk toe. Ook onderzoeker Tibor Brunt van het Trimbos beaamt het (bron NOS op 3, artikel 7 december 2016):  “Dat 4-FA nu door de overheid verboden wordt, is gebaseerd op aannames. Keihard bewijs over de schadelijkheid ontbreekt.”

Ik ben dus niet de enige die weet waar ik het hierover heb. Eerst een makkelijke vraag aan u:

Het werkwoord LIJKEN neigt dat meer naar WETENSCHAP of naar GISWERK?

Want als we samen het rapport gaan bekijken dan komt het werkwoord ‘lijken’ er nog al veel in voor. Alsof het rapport als het ware naar een verbod op 4FA is toegeschreven….Lees maar even mee….

Het risico op acute toxiciteit lijkt aanzienlijk te zijn. Dit komt vooral naar voren door de relatief lage gebruiksfrequentie maar de -in korte tijd- hoge incidentie van (ernstige) gezondheidsincidenten. Acute toxische effecten omvatten hoofdpijn, stoornissen aan hart en bloedvaten en hersenbloedingen, zoals beschreven in casuïstiek. Ernstige casussen met een hersenbloeding lijken relatief vaak voor te komen na het gebruik van 4-FA. Deze gevolgen zijn mogelijk afhankelijk van de ingenomen dosis, maar blijken in een enkel geval ook na relatief lage dosering (het gebruik van een enkele tablet of capsule) op te treden.

Zo is er in 3 van de 4 geanalyseerde ernstige gevallen slechts 1 capsule geslikt en vond er geen combinatiegebruik met andere middelen plaats. Het is lastig voor EHBO-behandelaars om in te schatten hoe ernstig de klachten zijn en of een gebruiker doorgestuurd moet worden naar de SEH van het ziekenhuis. Zo is het volgens de medische experts regelmatig gebeurd dat een “gewone” hoofdpijn ontaarde in een hersenbloeding.  

BK-EBDP kristallen

Het rapport zegt lijken en Martin zegt (liegtblijken!

In de brief naar de 2e kamer maakt de heer Martin van Rijn maar gemakshalve van het woord lijken, blijken. Scheelt maar 1 letter toch?

brief 2e kamer verbod op 4FA

Met name het risico op acute toxiciteit blijkt aanzienlijk. effecten als ernstige hoofdpijnen, schadelijke invloed op hart en bloedvaten, evenals hersenbloedingen zijn aangetoond.

risicobeoordeling 4FA verbod op 4FA

Martin van Rijn maak van lijken blijken en gaat want ons betreft daarbij over lijken

Er is niets maar dan ook niets op een wetenschappelijke manier aangetoond over acute toxiciteit. Er zijn alleen maar vermoedens en aanwijzingen. En dan nog alleen (uitsluitend een enkel geval wat niet nader wordt omschreven) bij zeer zware – zeg maar overdoseringen – van 4FA en belachelijk combinatiegebruik van allerlei drugs door elkaar heen.

In ieder geval in het officiële rapport is het lijkt, en in de brief naar de 2e kamer van de minister is het blijkt. Dat zijn 2 verschillende woorden met 2 heel verschillende betekenissen. Zou dat toeval zijn?

Echt, begint u nu te snappen hoe gemeen en geniepig mensen in de 2e kamer soms worden voorgelogen door ministers en staatssecretarissen? Laten we hopen dat mensen in de 2e kamer zelf ook eens dat rapport risicobeoordeling 4FA en het eerdere rapport van het RIVM eens goed gaan lezen. Nou hebben ze het vast druk en er is toch niemand die er zich om bekommert. Nou, wij dus wel….Wij kunnen dit leugenachtige gegoochel met woorden aan de kaak stellen.

Betrouwbare gegevens ontbreken in het rapport!

De ernst van de acute toxiciteit en de onverwachtheid van sommige ernstige lichamelijke aandoeningen maken dat dit risico als groot wordt ingeschat. Het aantal bekende gevallen is echter nog gering en betrouwbare gegevens over de prevalentie van gezondheidsschade ontbreken. Het blijft daarom lastig om de acute toxiciteit goed in het perspectief van de prevalentie van het gebruik te plaatsen. Aangezien het gebruik op populatieniveau relatief laag lijkt te zijn en een relatief kleine groep mensen verantwoordelijk is voor het gebruik, lijkt de toxiciteit groter dan eerder gedacht werd.

Op 248 woorden wordt maar even liefst vier! keer het werkwoord lijken gebruikt. Echt wetenschappelijk is het niet. Betrouwbare gegevens ontbreken….Het blijft daarom lastig om de acute toxiciteit te plaatsen. Toch verbieden we het maar.

Ook valt op dat het woord ‘regelmatig’ wordt gebruikt terwijl het aantal bekende gevallen nog gering is. Hoe kan dat rijmen met elkaar?

De vaagheid van een enkel geval

In het rapport wordt aangegeven dat er in een enkel geval met ernstige gevolgen slechts 1 capsule is geslikt en er geen combinatiegebruik van andere middelen plaatsvond. Dat ging dus om een enkel geval. Echter niets wordt gezegd over de hoeveelheid die in de capsule zat en het lichaamsgewicht van de persoon in kwestie. Als je uitgaat van 180 milligram per capsule en een lichaamsgewicht van 70, zit die meneer of mevrouw al op 2,5 milligram per kilogram lichaamsgewicht. Ruim boven het geadviseerde maximum van 1,5 milligram per kilogram lichaamsgewicht. Houd het rapport het ook weer hier met opzet vaag?

Nergens staan er ook betrouwbare cijfers over het gebruik van 4FA. Gezien dat de doorgeleerde mensen ook allemaal aannames gebruiken, ga ik ook eens een aantal aannames doen.

Laten we wel zijn, mijn aannames zullen echter als ‘goed giswerk’ waarschijnlijk terzijde worden geschoven. Terwijl de conclusies en aanbevelingen in het rapport risicobeoordeling 4FA gewoon klakkeloos door mensen die niet zelf nadenken over zal worden genomen.

#Overdenkdosis fout 2

 Aantal gebruikers 4FA is waarschijnlijk te laag ingeschat 

Dat is van belang om ook echt het gevaar van 4FA in te schatten. Als er 1000 mensen zijn die 4FA gebruiken en er zijn 2 doden gevallen, is het een stuk gevaarlijker dan als er 100.000 mensen zijn en er vallen 2 doden.

Nu weten we wel dat het aantal testen op 4FA bij de verschillende testcentra ongeveer 10 % is. Op ongeveer 1 miljoen drugsgebruikers komt dat neer op 100.000. Ook staat in hetzelfde rapport dat 4FA nu op hetzelfde niveau zit als speed en cocaïne. Cocaïne is ongeveer ooit door 5,7 % van de bevolking gebruikt, dat is dus 850.000 mensen. Echter afgelopen maand hebben ongeveer 70.000 mensen cocaïne gebruikt en zo’n 300.000 totaal in een jaar. Laten we dus maar eens veiligheidshalve van uitgaan dat er 200.000 mensen zijn die 4FA hebben gebruikt in 2016.

# Overdenkdosis fout 3  

ER IS NIET BEWEZEN DAT 4FA DODEN VEROORZAAKT

Ok, we stellen dus dat er ongeveer 200.000 mensen per jaar zijn die 4FA gebruiken. In de eerste helft van 2016 zijn daar dan 2 sterfgevallen van te melden van de 6 ernstige gevallen (2 hersenbloedingen, 1 hartfalen, 1 hartritmestoornis, en 2 sterfgevallen). Van die 6 zijn er in 4 gevallen aangetoond dat er 4FA in het spel is.

Met andere woorden er zijn mogelijk 2 sterfgevallen op ongeveer 200.000 keer gebruikers. Ik zeg mogelijk want er wordt achtergehouden of de 2 sterfgevallen bewezen zijn. Het zou heel goed kunnen dat de 2 sterfgevallen juist de gevallen zijn waarin het niet bewezen is. Heel toevallig wordt dat toch wel belangrijke gegeven uit het rapport gehouden. Niemand leest het toch….?

Ook wordt er maar voor het gemak van 4FA uitgegaan als er 4FA op het lichaam van een dode gevonden wordt die dode de 4FA ook gebruikt heeft. Ja, dat is toch logisch! Natuurlijk is er dan zeker een vermoeden. Bewijzen doe je echter zo niks. Bewijzen noem ik een complete screening van het lichaam en bloedwaarden. Wie met een bak bier in een auto wordt gepakt wordt ook niet gelijk opgepakt voor rijden onder invloed. Daar wordt je op getest.

Echter vaak is (kan ook doordat familie dat niet toestaat) die mogelijkheid er gewoon niet. Dus gaan we er maar in het rapport wel van uit dat die pillen 4FA ook echt zijn ingenomen. Waarschijnlijk zal het wel zo zijn, toch?

4FA veroorzaakt hersenbloedingen of toch niet?

hersenbloedingdoor4faof4fmp

Het is ook wel interessant om te weten dat dit soort hersenbloedingen (subarachnoïdale bloedingen) waar het in het rapport over gaat gemiddeld bij 5 op de 100.000 mensen in Nederland voor komt Het is dus niet zo’n heel gek toeval dat er 2 hersenbloedingen voorkomen als er 200.000 mensen 4FA hebben in genomen. Zeker omdat 4FA de bloeddruk buitensporig kan verhogen. En dat vooral bij hogere doseringen dan 1,5 milligram per kilogram lichaamsgewicht.

Trouwens drop (door middel van het daarin aanwezige glycyrhizinezuur) en op dit moment verkrijgbare medicijnen tegen hoesten en verkoudheid kunnen ook hoge bloeddruk veroorzaken. Ook daardoor kunnen hersenbloedingen ontstaan.

Het is dus niet zo dat 4FA automatisch een gaatje in de vaten van je hersenen maakt of iets dergelijks. Het meest waarschijnlijke is dat er een zwakke plek is, die onder invloed van hoge bloeddruk een hersenbloeding kan veroorzaken.

BK-EBDP kristallen

Ook de wetenschappelijke cijfers bewijzen niets

Echter er zijn ook wel echte cijfers van de wetenschap bekend. Die staan ook in het rapport. Nu komen we misschien ergens? Wat staat erin? Nu bij de wetenschappelijke literatuur wordt het nog ondoorzichtiger. In de wetenschap zijn er WERELDWIJD 4 gevallen bekend, waarbij bij 3 gevallen niet duidelijk is welke rol 4FA heeft gespeeld aangezien er MEERDERE DRUGS DOOR ELKAAR werden gebruikt. Al deze mensen hadden dus van alles door elkaar gebruikt of toegediend gekregen. Dus zelfs daar is het totaal niet duidelijk welke rol 4FA in die drugscocktails speelde.

Bij dat ene geval van oververhitting kon de meneer na afkoeling met ijswater gewoon de volgende dag weer naar huis. En dat was het ene geval waar er alleen sprake was van 4FA. In dat ene geval is er dus helemaal geen dode gevallen. De enige wetenschappelijke bewijzen over 4FA bewijzen niets over doden door 4FA.

DUS ER IS NIETS BEWEZEN OVER

DAT 4FA DODEN VEROORZAAKT!

Het risico op incidenten is hoog, zo staat tenminste geschreven in het rapport. Er wordt aangegeven dat er ambulances gebruikt zijn. Nu toch zijn er maar 6 ernstige gevallen bekend, op waarschijnlijk 200.000 gebruikers. Het zouden er minder kunnen zijn, alleen dat weten we niet. Het populatieniveau LIJKT relatief laag, alleen het is wel net zo’n grote drug als coke en speed en 10 % van alle tests bij de testcentra wordt er nu al specifiek getest op 4FA….Dat is geen kleine drug meer. Dat is ongeveer op hetzelfde niveau als XTC in 1988.

Ook is het raar dat het rapport van februari 2015 van het RIVM (CAM Quickscan rapportage februari 2015) in 2014 geen sterfgevallen meldde. En ja, als het even verboden moet worden komen er opeens 2 sterfgevallen naar voren in de eerste helft van 2016 in het rapport van december 2016. Sterfgevallen waarbij wellicht niet eens bewezen is dat 4FA de drug is die deze doden heeft veroorzaakt….

Overdenkdosis fout 4

4FA is niet acuut gevaarlijker dan alcohol

Volgens het RIVM Rapport gaat het bij de ernstige incidenten om gebruikers die buitensporige hoeveelheden 4FA hebben genomen. Het RIVM rapport geeft aan dat er telkens sprake was van combinatiegebruik met andere drugs en in hogere doseringen dan die 150 milligram.

Hier onder een deel van het RIVM rapport van 1 februari 2015.

5.2 Meldingen bij het NVIC (juni 2011- oktober 2014)

Het NVIC werd in juni 2011 voor het eerst geraadpleegd over 4-fluoramfetamine. Een tweede melding over 4-FA volgde in juli 2011. Het aantal gerapporteerde 4-FA gevallen neemt elk jaar toe met 2 gevallen in 2011, 4 gevallen in 2012, 11 gevallen in 2013 en 21 gevallen t/m oktober 2014. In totaal zijn er dus tot oktober 2014 38 meldingen van een mogelijke intoxicatie met 4-fluoramfetamine. In het geval van ernstige incidenten was steeds sprake van combinatiegebruik met andere drugs. De 38 meldingen zijn niet door aanvullend laboratoriumonderzoek bevestigd.

In 36 gevallen betrof het volwassenen (18-39 jaar): 19 vrouwen, 16 mannen en 1 patiënt met onbekend geslacht. In 2 gevallen ging het om kinderen: 2 jongens van 2 en 6 jaar oud. Alle gevallen, met uitzondering van de inname van 4-fluoramfetamine door de 2 kinderen, betroffen intentionele (orale) inname van 4-FA als recreatieve drug.

De meldingen die het NVIC ontving waren afkomstig van de SEH of ziekenhuis (18x), huisarts of huisartsenpost (14x), ambulance (4x) en psychiatrie (2x). Bij 3 ambulancemeldingen ontving het NVIC een vervolgmelding van de SEH. Het is onbekend hoeveel patiënten in totaal zijn opgenomen in het ziekenhuis voor observatie en behandeling.

BK-EBDP kristallen

5.1.1 Dosis

Vanaf 2011 t/m okt 2014 zijn in totaal 38 patiënten met 4-FA intoxicatie gemeld bij het NVIC, bij 23 patiënten was de ingenomen dosis 4-FA bekend (o.b.v. zelfrapportage). De totale dosis 4-FA bij inname van tabletten/capsules varieerde van 160-525 mg. Bij de meeste 4-FA gevallen ging het om de inname van 1 tablet/capsule (7x). In 6 gevallen waren meerdere tabletten/capsules ingenomen (2 tabletten/capsules – 3x; 3 tabletten/capsules – 2x; 4 tabletten/capsules – 1x). De gerapporteerde dosis 4-FA per tablet/capsule varieerde van 115-180 mg (dus bij 2 stuks 230 -360 mg en bij 3 stuks 465 -540 mg) .

Eén patiënt (vrouw, 24 jaar) had online (http://www.drsmart.nl/) 2 zakjes met elk 1 gram 4-FA poeder gekocht. Hiervan had zij ca. 1,75 zakje ingenomen. De concentratie van het poeder was onbekend.

Met andere woorden als je boven de 150 milligram gaat zitten neemt de kans op intoxicatie toe. Onwetende mensen nemen belachelijke hoeveelheden van de 4FA in.

Wellicht omdat ze denken dat ze hetzelfde effect als XTC dienen te krijgen, en daardoor bij gaan pakken. Echter ook bij die buitensporige (1,75 gram!) innames van 4FA is niemand overleden in 2014 . Met andere woorden 4FA is juist een veilige drug op het moment dat je binnen ongeveer de 1,5 milligram per kilogram lichaamsgewicht blijft. Juist omdat bijpakken niet werkt. Onervaren gebruikers doen dit echter wel, met soms ernstige gevolgen.

Ook alcohol kent acute toxiciteit

Ja, en als je in 1 keer een fles jenever leeg drinkt kun je ook doodgaan. Over acute toxiciteit gesproken. Hier is het niet lastig hoor om vast te stellen of alcohol acute toxiciteit kent. Wat voorbeelden…..

(http://www.ad.nl/buitenland/man-drinkt-fles-whisky-in-vijf-minuten-leeg-en-overlijdt~a0297927/ en http://www.waarmaarraar.nl/pages/re/67104/Jarige_studente_sterft_na_zestien_shotjes_.html). Ach dat gebeurt alleen in het buitenland toch? Nee, hoor  http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2654120/1998/08/10/Vader-van-student-die-overleed-na-veel-drank-Ik-koester-geen-enkele-rancune.dhtml

Dus ach, van alcohol accepteren we dat als maatschappij met 6100 alcoholvergiftigingen per jaar (http://www.stap.nl/nl/nieuws/laatste-nieuws.html/3454/5259/meer-alcoholvergiftigingen-op-seh-afdelingen#p3454). Dan mogen mensen wel zelf beslissen aangezien daar uiteindelijk slechts 1,3 miljoen mensen niet zo goed mee om kan gaan. De totale kosten voor de maatschappij bedragen hier slechts (na aftrek van accijns) zo’n ruim 3 miljard.

Met andere woorden het lijkt erop dat advies nummer 2 van de commissie over een betere voorlichting over 4FA gebruik en de dosering daarvan een heel goed advies is. Iedereen weet – domme mensen daargelaten – dat je niet in 1 keer een fles sterke drank moet leegdrinken. Nu, niet iedereen weet hoe en hoeveel ze 4FA zouden moeten gebruiken. Goede voorlichting zou daar juist bij kunnen helpen. Chapeau, laten we dat dan doen in plaats van een verbod.

Een verbod zou in elk geval niet helpen bij een zo goed mogelijke voorlichting.

De belangrijkste reden dat 4FA verboden moeten worden

Want wat was ook al weer volgens veel mensen de belangrijkste reden voor een verbod op 4FA?

De signaalfunctie, mensen moeten 4FA zien als een gevaarlijke drug. Dat is het. Dat is de belangrijkste reden. Nu een verbod op 4FA gaat wel eens even een flinke signaalfunctie geven….

Het is als een lint ophangen van plastic en dan verwachten dat niemand er doorheen kan komen….of gaat komen. Ja, dat hebben we toen ook in Apeldoorn gezien…

Want wat gebeurt er als 4FA is verboden?  Is er bijvoorbeeld al wat ervaring met het verbieden van dit soort drugs? Ja, die zijn er. En dat heeft gewerkt…? Nou nee…lees maar even mee.

Overdenkdosis fout 6

Criminelen gaat wel adequate gebruikersinformatie geven

In het rapport wordt er ook duidelijk het risico aangegeven dat er nu op sites die 4FA verkopen geen adequate gebruikersinformatie aanwezig is.

Aanbieders op internet proberen de verantwoordelijkheid voor ongelukken na consumptie te voorkomen door aan te geven dat het middel niet bedoeld is voor consumptie. Hierdoor is de bijgeleverde gebruiksinformatie beperkt en worden er geen waarschuwingen gegeven voor acute gevaren van inname. Omdat de effecten van 4-FA langzamer beginnen dan bij MDMA en amfetamine kunnen gebruikers geneigd zijn om een extra dosis te nemen. Dat kan leiden tot overdosering. Een ander gevaar van overdosering bestaat omdat de effecten van 4-FA minder sterk zijn dan die van amfetamine of MDMA en gebruikers daarom hoger kunnen gaan doseren. 

Met andere woorden laten we het verbieden, want dan gaan criminelen natuurlijk wel goede voorlichting geven….Criminelen zullen  bij een verbod op 4FA eerder blij zijn omdat ze weer wat meer kunnen verdienen. Criminelen staat er ook nou niet zo bekend om dat ze erg begaan zijn met de volksgezondheid.

De reden dat er geen adequate gebruikersinformatie wordt gegeven op legale sites is dat deze sites net moeten doen of hun middelen niet worden ingenomen. Als ze gebruikersinformatie zouden geven die levens zou kunnen redden kunnen ze in de gevangenis gegooid worden.

Bereiken de overheidsorganen zoals bijvoorbeeld het Jellinek iedere 4FA gebruiker? Blijkbaar niet. De beste cijfers van het Jellinek zelf, schatten in dat ongeveer 25 % van alle gebruikers in contact komt met het Jellinek. En dat zijn nu meestal net de gebruikers die wel verstandig met hun drugs om gaan. De ‘domme’ gebruikers bereikt men dus in ieder geval niet.

Wie kan elke 4FA gebruiker met voorlichting bereiken?

Wie bereikt wel iedere 4FA gebruiker, zelfs de domme gebruiker?

De (nu nog) legale sites die 4FA verkopen of de illegale drugsdealer. Elke gebruiker moet de 4FA namelijk vandaan halen komen. En dat is dus het enige gegarandeerde contactmoment. De sites kun je legaal afdwingen dat ze gebruikersinformatie moeten geven. Bij de illegale dealer kan dat helemaal niet.

Overdenkdosis fout 7

 4FA zal bij een verbod minder populair worden, minder zwaar gedoseerd worden en minder overlast veroorzaken en minder gevaar opleveren voor de volksgezondheid

Wat betreft overlast, op rijvaardigheid, risico op agressie van gebruiker en risico’s voor openbare orde scoort 4FA zelfs volgens het rapport laag. De risico’s van de legale harddrug alcohol zijn daarbij juist hoog. Met andere woorden andere mensen hebben al sowieso geen last van 4FA gebruik.

Het risico op dat een gebruiker niet weet wat hij precies krijgt wordt als matig tot hoog ingeschat, wat bij mij meer een pleidooi is voor legalisering. Criminelen hebben natuurlijk al helemaal geen boodschap aan volksgezondheid.

De gebruiker zal niet altijd weten wat hij precies krijgt qua zuiverheid en 4FA-dosering, tenzij hij dit heeft laten testen. Wel blijkt uit de gegevens van DIMS dat 4-FA anno 2016 vaak zuiver is en dat het niet wordt versneden met andere middelen zoals voorheen soms het geval was. Daarnaast is er op dit moment geen grote spreiding in de dosis van 4-FA in de tabletten. Bij in capsulevorm aangeboden 4-FA is de spreiding groter en daarmee de risico’s van gebruik.

Echter het rapport gaat gewoon weer verder op dezelfde voet, met het woord vermoedelijk….

De gemelde symptomen bij een vermoedelijke 4-FA-intoxicatie zijn o.a.: (extreme) hoofdpijn, hoge bloeddruk, braken, hyperthermie en tachycardie.

Gebruikers van 4-FA geven aan de effecten als sociaal prettiger en beter beheersbaar te ervaren ten opzichte van amfetamine en MDMA. Op grond daarvan mag worden verwacht dat het gebruik van 4-FA verder zal toenemen onder personen die op zoek zijn naar een relatief mild effect.

Mensen zoeken EEN LICHTER ALTERNATIEF op het zware XTC of MDMA. 

IN 1988 is XTC op Opiumlijst I gezet om een signaal af te geven en het gebruik van XTC te ontmoedigen. Toen was XTC nog helemaal niet zo’n grote drug. Net zoiets als 4FA waarschijnlijk of wellicht nog minder. Nu is XTC de grootste drug naar aantal gebruikers. Verbieden werkt dus blijkbaar niet zo goed wat betreft dat mensen minder gaan gebruiken.

Het aantal XTC doden is ook niet omlaag gegaan sinds 1988 dat het verboden is. Het is eerder omhoog gegaan. Gemiddeld zijn er nu zo’n 4 tot 5 XTC doden per jaar te betreuren.

XTC dodenVerbieden werkt namelijk ook niet zo goed ten behoeve van dat de pillen minder hoge doseringen gaan bevatten. Sinds het verbod in 1988 zijn pillen alleen maar meer XTC of MDMA gaan bevatten. Van gemiddeld 70 tot 100 milligram, zijn pillen naar gemiddeld 140 tot 200 milligram gegaan. En bij 4FA zit het grootste risico juist in de hogere doseringen….

Criminelen hebben namelijk net wat minder verantwoordelijkheidsgevoel dan de legale ondernemers die nu op de markt aanwezig zijn en gewoon belasting betalen en BTW afdragen.

Grappig genoeg zijn die zware XTC pillen nu 1 van de redenen dat 4FA zo populair is geworden. Mensen zochten een middel waarbij ze de volgende dag gewoon wat frisser op hun werk konden komen. Mensen willen dus verstandiger gebruiken, alleen van de overheid mag dat niet…..

Wat Heeft De Geschiedenis Ons Geleerd?

EEN VERBOD WERKT GEZONDHEIDSRISICO’s IN DE HAND 

VERBOD OP EEN DRUG MAAKT DEZE DRUG EERDER GROTER DAN KLEINER

EEN VERBOD ZORGT ERVOOR DAT ER EERDER HOGERE DOSERINGEN PER PIL OP DE MARKT KOMEN DAN KLEINERE DOSERINGEN PER PIL

WELK VERBOD DAN OOK OP DRUGS HEEFT NOG NOOIT GEWERKT

Sinds 1976 zijn Softdrugs dan ook gedoogd. Niet iedereen is daardoor softdrugs gaan gebruiken. Er zijn zelfs duidelijk minder verslavingen aan harddrugs opgetreden. Nu willen mensen iets lichters en toch sturen ze we weer in de armen van de harddrugsdealers.

Telkens als we gaan verbieden en streng gaan optreden is het gevolg niet dat er minder doden vallen, maar dat er meer doden vallen. En dan rekenen we de doden in het criminele milieu vanwege drugs (25 doden per jaar) + nog de onschuldigen die in de vuurlijn staan of door een ‘foutje’ ontploffen (2/4 doden per jaar) maar niet mee.

BK-EBDP

Het enige wat werkt is regulering en voorlichting

Het enige wat wel werkt is regulering en goede voorlichting. Daarnaast is het wellicht leuk om te horen dat de Nederlandse drugsmarkt op dit moment 40 miljard bedraagt. Alleen de BTW daarover is al 8 miljard. Ik stel me zo voor dat elke partij wel wat noten op haar zang heeft. Men wilt de ouderenzorg verbeteren, meer blauw op straat (als ze niet bezig zijn met drugs, houden ze tijd over voor andere zaken), een partij wilt meer mensen aan het werk. Politieke partijen willen meer geld voor allerlei zaken.

Nu alleen overheidsregulering en legalisatie van softdrugs aan de achterkant zou al 1,5 miljard aan belastingen opleveren te samen met minder kosten aan het OM en rechtspraak.

Verder gaan mensen door legalisering van drugs niet meer drugs gebruiken. In bovenstaande tabel zie je dat ook. Je ziet in die tabel dat er ten opzichte van Nederland veel meer cannabis gebruikt wordt in de VS, Canada en Australië. Dat ondanks dat in al van deze landen daar toen nog een totaal verbod op cannabis was. Daarnaast hebben ze in die landen ook nog eens een veel groter percentage wat harddrugs gebruikt of ooit gebruikt heeft.

Dit is 1 van de redenen waarom verschillende staten in de Verenigde Staten nu voor lopen op Nederland (zie het kaartje november 2016). Ze weten dat legalisering veel beter werkt en meer oplevert dan verbieden.  Ja, dat is datzelfde land wat “The War On Drugs’ gestart was. Blijkbaar maken ze nu ook een start om tot inkeer te komen. Waarom kunnen wij ook niet eens een begin maken met die inkeer? Legalisatie kan snel gaan, kijk maar.

Legalisering cannabis in de Verenigde Staten

Kies Voor Legalisatie, Kies Voor Minder Doden

Dus als u lezer kiest voor legalisatie van 4FA en drugs – kiest u voor minder doden, voor meer gezondheid door betere voorlichting, en voor meer geld voor andere zaken en voor minder geld in de zakken van criminelen….Dientengevolge kiest u dan ook voor het in stemming brengen van de algemene maatregel van bestuur over het verbod van 4FA per 1 april 2017. Er zijn namelijk beter werkende maatregelen te bedenken dan een verbod op 4FA.

Of heeft u nog vertrouwen in de WAR on Drugs….? Waar die ook gevoerd wordt, levert het geen echte oplossing op. Zelfs de draconische maatregelen van Duterte in de Filipijnen leveren niet echt een oplossing op. Ja, en het is ook wel weer toevallig dat al die mensen in de Filipijnen die neergeschoten zijn straatarm waren. Er is ook in de Filipijnen nog niet maar één welgesteld lid van de jetset die coke snuift in Manilla doodgeschoten…

Waarom mogen mensen wel de vrije keuze hebben om te gaan paardrijden (10.000 ernstig zwaargewonden en 1 tot 2 doden per jaar op 400.000 ruiters)

of te gaan wintersporten (10.000 zwaargewonden en 10 doden per jaar – op 1 miljoen wintersporters). Wintersport is daarmee trouwens nog gevaarlijker dan 4FA. We kennen ook allemaal wel de bekende slachtoffers zoals bijvoorbeeld Prins Friso en Michael Schumacher.

Dus waarom is er zo’n verschrikkelijke noodzaak om mensen de keuze te ontzeggen om 4FA te gebruiken (38 ernstige incidenten en 2 MOGELIJKE doden per jaar)? Waarom willen wij dat recht om over iemands lichaam te beslissen? De keuze om al dan niet drugs te gebruiken kan simpelweg een onderdeel van de persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van de individuele burger zijn.

Kom In Actie Tegen Het 4FA-Verbod

Wij verzoeken u daarom om voor 4FA in plaats van voor een 4FA-verbod om voor een regulering te pleiten. Het verbod wel te vieren in de vorm dat het wellicht wat afgezwakt wordt? Opiumlijst II? In ieder geval wat regels te stellen die te handhaven zijn als het (deels) legaal is.

  • Boven de 18 jaar
  • Pillen of capsules van maximaal 150 milligram
  • Bijsluiter met een examen waarin vragen beantwoord moeten worden over 4FA
  • Maximaal 4 pillen per jaar per persoon (elk kwartaal 1)
  • Bij elke aankoop verplicht gebruikersinformatie meeleveren

Kosten voor de invoering, kunnen ruimschoots betaald worden met de extra BTW die binnen komt.

Een mooi voorbeeld is vuurwerk, door constante en goede voorlichting en beleid is het gemiddelde aantal vuurwerkslachtoffers nog nooit zo laag geweest.

Laat een wijzer beleid op drugs waarheid worden

BK-EBDP kristallen

Laat dat nu eens ook gebeuren met een wat wijzer beleid op drugs. Iedereen weet dat verbieden niet helpt. Iedereen weet dat goede voorlichting niet door criminelen wordt gegeven. We weten allemaal dat je geen tot weinig invloed hebt op criminelen. Je hebt wel invloed op een markt als je het reguleert. Iedereen ziet dat een verbod geen invloed heeft op het gebruik of aantal doden (zie XTC).

Zelfs Ward Ferdinandusse, officier van justitie en hoogleraar strafrecht pleit voor het behandelen van drugs als een gezondheidsprobleem in plaats  van het criminaliseren van drugs (https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/13/cocaineberg-blijft-groeienhaal-drugs-uit-het-strafrecht-5772965-a1536501) .

Verder stel ik dat een rapport die gebaseerd is het werkwoord ‘lijken’ en woorden als ‘vermoedelijk’ feitelijk niet gebruikt kunnen worden voor een verbod op een middel als 4FA. Een verbod op 4FA is niet iets om te vieren. Er komt namelijk niets positiefs tot stand door een verbod op 4FA.

Combinatie van 4FA of 4FMP, verstandig kiezen

Ondersteun een stemronde in de 2e kamer of 1e kamer

Laat zien dat u geleerd heeft van het verleden en ondersteun een stemronde in de 2e of 1e kamer over de Algemene Maatregel van Bestuur betreffende het verbod op 4FA per 1 april 2017 van de heer Martin van Rijn.

Zo laat u zien dat u uw politieke verantwoordelijkheid in ieder geval neemt. U kan daarbij gelijk een begin maken om geld vrij te maken voor mensen die geen keuze hebben. Bijvoorbeeld voor gehandicapten, of voor zieke ouderen, of voor mensen die wat beter openbaar vervoer willen. Iedereen, ook u kan in actie komen door het schrijven van de vertegenwoordiger van uw partij via de e-mail. Zo kan u geld vrij maken voor leukere en nuttiger dingen dan mensen hun vrijheid ontnemen. Zo kan u ervoor zorgen dat legalisering van drugs er meer geld voor voorlichting beschikbaar is. Last but not least kan u ervoor zorgen dat de overheid wel iets van een controlemogelijkheid heeft.

Verbieden van drugs heeft als beleidsmaatregel gefaald. Wijs onze beleidsmakers er maar op dat ze moeten stoppen met falend beleid.

Voor de VVD (40 zetels) is dat Erik Ziengs: [email protected]

Bij de PVDA (35 zetels) is dat Marith Volp: [email protected]

Voor de Socialistisch Partij (15 zetels) is dat Nine Kooiman: [email protected]

Bij het CDA (13 zetels) is dat Hanske Bruins Slot [email protected] (CDA wil de War on Drugs weer opstarten)

Voor D66 (12 zetels) is dat Vera Bergkamp [email protected]

Voor de PVV (12 zetels) is dat Raymond de Roon [email protected] (PVV wil the War On Drugs verhevigen, best gek voor een partij die voor Vrijheid is).

De Christenunie en de SGP laat ik even maar helemaal buiten beschouwing. Het heeft geen enkele zin om die een e-mail te sturen….

Voor Groen Links (5 zetels) is dat Liesbeth Van Tongeren [email protected]

Bij de Partij voor de Dieren (2 zetels) is dat Marianne Thieme [email protected]

Voor de rest zijn er nog wat splinterpartijen en afsplitsingen.

PvdA fractie kan Martin van Rijn terugfluiten

Martin van Rijn is zelf van de PvdA. Echter de PvdA uit monde van het kamerlid Marith Volp, is zelf helemaal klaar met the War on Drugs https://www.pvda.nl/nieuws/richt-aandacht-op-gezondheid-in-plaats-van-repressie/.

Dus het is helemaal niet zo gek dat de PvdA-fractie hun staatssecretaris toch even terugfluit. Op dat moment is de kans groot om een meerderheid in de 2e kamer te verkrijgen voor een stemronde tegen het plaatsen van 4FA op Opiumlijst I. Met andere woorden, het is helemaal geen hopeloze missie. Echt, de tijden zijn veranderd.

Voorbeeld Mail Over Het Verbod Op 4FA

Zeg dat ze het verbod op 4FA in stemming moeten brengen. Voorbeeld:

Geachte heer/mevrouw,
In dit artikel vindt u bewijzen dat u verkeerd voorgelicht bent door de heer Martin van Rijn.
Ik verzoek u dan ook te streven om het plaatsen van 4FA op Opiumlijst I in stemming te laten brengen.
Met vriendelijke groeten,
De heer/mevrouw…………

Laat de machthebbers maar eens eerst de vragen die in dit artikel worden opgeroepen beantwoorden. En als er goede antwoorden komen – dan en alleen dan – zou een verbod op 4FA wellicht een goede keuze zijn. Hangt van de antwoorden af….Anders maak van het verbod op 4FA gewoon vroeg of laat een 1 april grap.

Met vriendelijke groeten

Team Legal Silk Road

Het Latere Nieuws! Verbod op 4FA werd uitgesteld

Gezien dat de Nederlandse regering het verbod op 4FA te laat had aangemeld bij de Europeese Commissie ging het verbod op 4FA NIET IN PER 1 april 2017. Zie hier de officiële reactie van de voorlichter van het Ministerie van VWS, de heer Willy Storm.

4FA Verbod 1 april uitgesteld

Inmiddels is er nu nieuws dat per 25 mei 2017 het 4FA-verbod is in gegaan! Echter volgens Kevin is op dit moment de beste vervanger voor 4FA, bk-EBDP.  Via je het plaatje hieronder kun je eens kijken in de beschrijving hiervan of het wat voor je is.

BK-EBDP kristallen